Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Central dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Central dobrovoljno zdravstveno osiguranje omogućuje bolju i bržu uslugu u najboljim klinikama i zdravstvenim ustanovama širom zemlje, bez uputnica i čekanja u redovima. S policom zdravstvenog osiguranja imate potpunu slobodu u izboru medicinske ustanove i liječnika te poseban medicinski tretman ljubaznog osoblja koje će pružiti medicinsku pomoć tokom liječenja.

Ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju sklapa se na osnovu pismene ponude, a mogu se osigurati osobe od 0 do navršenih 60 godina života. Osiguranje vrijedi na području BiH, a ne može se zaključiti pokriće kraće od 1 godine.

Osigurani slučaj je medicinski potrebno liječenje Osiguranika zbog bolesti ili posljedica nezgode. Osigurani slučaj počinje liječenjem i završava kada prema medicinskom nalazu više nije potrebno liječenje.

Ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju može se zaključiti kao:

Individualno osiguranje

Premija individualnog osiguranja ovisi od ugovorenog programa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i pristupne starosti prema starosnim grupama. Prilikom obnove police osiguranja vrši se korekcija premije ukoliko osiguranik pređe u sljedeću starosnu grupu.

Obiteljsko osiguranje

Premija za obiteljsko osiguranje računa se za svakog člana obitelji prema tarifi individualnog osiguranja.

Na ukupnu premiju individualnih osiguranja članova obitelji primjenjuje se popust od 5%.

Grupno osiguranje

Premija za grupno osiguranje računa se tako što se premija za 1 osobu množi s brojem osoba u grupi. Tako zaračunata premija osiguranja umanjuje se za odgovarajući popust, ovisno od broja osoba u grupi.

Po polici osiguranja ostvaruju se popusti u ovisnosti od broja članova grupe:

Veličina grupe Popust
Od 6 do 10 osoba 10%
Od 11 do 20 osoba 15%
21 osoba i više 20%


Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vanbolničko liječenje

Dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem za vanbolničko liječenje pokriveni su troškovi medicinski neophodnog vanbolničkog liječenja zbog bolesti, nezgode ili poroda, kao i troškovi obavljenih preventivnih pregleda.

Osiguravajuća zaštita po osnovi vanbolničkog liječenja se odnosi na dio troškova liječenja po indikaciji liječnika i to za:

· Specijalističke liječničke preglede,
· Dijagnostičke postupke (laboratorijska dijagnostika, radiologija, konstantne pretrage)
· Propisane lijekove u okviru opće prihvaćenog medicinskog tretmana,
· Medicinska pomagala (npr. dioptrijska stakla i leće, itd.)
· Psihoterapijske tretmane liječenja,
· Fizioterapijske tretmane liječenja,

Kod programa MEDIC + i MEDIC PREMIUM

· Hitne stomatološke tretmane uslijed nezgode, do iznosa ukupnog godišnjeg limita u ovisnosti od odabranog paketa dobrovoljno zdravstvenog osiguranja.

Kod ugovaranja osiguranja primjenjuju se Opći uvjeti dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i Dodatni uvjeti za dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vanbolničko liječenje, te se osiguranik može opredijeliti za jedan od programa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za vanbolničko osiguranje: MEDIC (MEDIC BASIC I MEDIC STANDARD) , MEDIC+ (MEDIC PLUS I MEDIC ELITE) i MEDIC PREMIUM.

DZO – Medic Basic
Naknada iz osiguranja Medic Basic
Godišnji limit pokrića 1.000 KM
Participacija osiguranika u svakom računu 40%
Specijalistički liječnički pregledi DA
Dijagnostički postupci DA
Medicinska pomagala DA
Lijekovi koji nisu na listi ZZO do 10% od godišnjeg limita pokrića
Pomagala za vid (dioptrijska stakla i leće)
Fizioterapije
Psihoterapije
Pojedinačno
Starost Godišnja premija po osiguranoj osobi (KM)
0 – 17 55,00 + 50% participacija
18 – 30 90,00
31 – 40 110,00
41 – 50 145,00
51 – 60 190,00
61 – 65 225,00
Grupa
Starost Godišnja premija po osiguranoj osobi (KM)
~ 150,00
DZO – Medic Standard
Naknada iz osiguranja Medic Standard
Godišnji limit pokrića 2.000 KM
Participacija osiguranika u svakom računu 20%
Specijalistički liječnički pregledi DA
Dijagnostički postupci DA
Medicinska pomagala DA
Lijekovi koji nisu na listi ZZO do 10% od godišnjeg limita pokrića
Pomagala za vid (dioptrijska stakla i leće)
Fizioterapije
Psihoterapije
Pojedinačno
Starost Godišnja premija po osiguranoj osobi (KM)
0 – 17 125,00 + 40% participacija
18 – 30 200,00
31 – 40 245,00
41 – 50 330,00
51 – 60 430,00
61 – 65 505,00
Grupa
Starost Godišnja premija po osiguranoj osobi (KM)
~ 255,00
DZO – Medic Plus
Naknada iz osiguranja Medic Plus
Godišnji limit pokrića 2.750 KM
Participacija osiguranika u svakom računu 10%
Specijalistički liječnički pregledi DA
Dijagnostički postupci DA
Medicinska pomagala DA
Lijekovi koji nisu na listi ZZO do 10% od godišnjeg limita pokrića
Pomagala za vid (dioptrijska stakla i leće)
Fizioterapije
Psihoterapije
Hitni stomatološki tretmani usljed nezgode
· Preventivni pregled;
· Laboratorijski nalazi (šećer u krvi, kompletna krvna slika sa diferencijalnom krvnom slikom, sedimentacija, ASAT, ALAT, urea, kreatinin, holesterol, trigliceridi, LDH, GGT, kompletan urin);
· EKG sa interpretacijom;
· Pregled doktora specijaliste interne medicine ili medicine rada ili opće medicine
DA
Pojedinačno
Starost Godišnja premija po osiguranoj osobi (KM)
0 – 17 310,00 + 20% participacija
18 – 30 340,00
31 – 40 405,00
41 – 50 510,00
51 – 60 630,00
61 – 65 730,00
Grupa
Starost Godišnja premija po osiguranoj osobi (KM)
~ 420,00
DZO – Medic Elit
Naknada iz osiguranja Medic Elit
Godišnji limit pokrića 3.000 KM
Participacija osiguranika u svakom računu -
Specijalistički liječnički pregledi DA
Dijagnostički postupci DA
Medicinska pomagala DA
Lijekovi koji nisu na listi ZZO do 10% od godišnjeg limita pokrića
Pomagala za vid (dioptrijska stakla i leće)
Fizioterapije
Psihoterapije
Hitni stomatološki tretmani usljed nezgode
· Preventivni pregled;
· Laboratorijski nalazi (šećer u krvi, kompletna krvna slika sa diferencijalnom krvnom slikom, sedimentacija, ASAT, ALAT, urea, kreatinin, holesterol, trigliceridi, LDH, GGT, kompletan urin);
· EKG sa interpretacijom;
· Pregled doktora specijaliste interne medicine ili medicine rada ili opće medicine;
· Ultrazvuk abdomena, RTG pluća ili spirometrija;
· Za žene: klinički pregled ginekologa, UZV, PAPA test, UZV dojki;
· Za muškarce: PSA ukupni, UZV prostate
DA
Pojedinačno
Starost Godišnja premija po osiguranoj osobi (KM)
0 – 17 360,00 + 20% participacija
18 – 30 700,00
31 – 40 780,00
41 – 50 880,00
51 – 60 1.020,00
61 – 65 1.130,00
Grupa
Starost Godišnja premija po osiguranoj osobi (KM)
~ 790,00
DZO – Medic Premium
Naknada iz osiguranja Medic Premium
Godišnji limit pokrića 5.000 KM
Participacija osiguranika u svakom računu -
Specijalistički liječnički pregledi DA
Dijagnostički postupci DA
Medicinska pomagala DA
Lijekovi koji nisu na listi ZZO do 10% od godišnjeg limita pokrića
Pomagala za vid (dioptrijska stakla i leće)
Fizioterapije
Psihoterapije
Hitni stomatološki tretmani usljed nezgode
· Preventivni pregled;
· Laboratorijski nalazi (šećer u krvi, kompletna krvna slika sa diferencijalnom krvnom slikom, sedimentacija, ASAT, ALAT, urea, kreatinin, holesterol, trigliceridi, LDH, GGT, kompletan urin, ALP, HDL, LDL holesterol, acidum uricum, ukupni bilirubin, željezo u serumu);
· EKG sa interpretacijom;
· Pregled doktora specijaliste interne medicine ili medicine rada ili opće medicine;
· Ultrazvuk abdomena, RTG pluća ili spirometrija;
· Za žene: klinički pregled ginekologa, UZV, PAPA test, UZV dojki, mamografija, kolposkopija;
· Za muškarce: PSA ukupni, UZV prostate;
· Oftamološki pregled;
· Neurološki pregled;
· Ultrazvuk štitne žlijezde;
· Color doppler krvnih žila vrata;
· Ultrazvuk srca
DA
Stomatološke usluge 200,00 KM
Pojedinačno
Starost Godišnja premija po osiguranoj osobi (KM)
0 – 17 400,00 + 10% participacija
18 – 30 1.390,00
31 – 40 1.465,00
41 – 50 1.600,00
51 – 60 1.760,00
61 – 65 1.895,00
Grupa
Starost Godišnja premija po osiguranoj osobi (KM)
~ 1.465,00
DZO za vanbolničko liječenje po rizicima posebno

Pojedinačno ili uz osnovni program osiguranja, ukoliko se uplati dodatna premija, može se ugovoriti i pokriće nastalih troškova medicinski opravdanog tretmana i to:

· Sistematski pregledi,
· Fizikalna terapija,
· Oftalmološki pregledi i usluge,
· Stomatološke usluge,
· Propisivanje lijekova od strane ovlaštenog liječnika.

Teške bolesti i kirurške intervencije

Osiguranim slučajem smatraju se rizici teških bolesti koje kod Osiguranika nastanu prvi put u toku trajanja osiguravajućeg pokrića i kirurških intervencija (operacija) obavljenih nad Osiguranikom kao posljedica bolesti ili nezgode.

Osiguravajuće pokriće vrijedi za osigurane slučajeve nastale na teritoriji Bosne i Hercegovine.