Najčešća pitanja

Što je osiguranje?

Osiguranje je ekonomska zaštita od rizika i predstavlja određeni oblik upravljanja rizikom, a usmjereno je na smanjenje financijskih gubitaka. To je zapravo prijenos rizika sa osiguranika na osiguratelja, uz plaćanje premije osiguranja.

Koja je razlika između dobrovoljnog i obveznog osiguranja?

Dobrovoljno osiguranje je osiguranje koje se sklapa slobodnom odlukom ili dogovorom između osiguratelja i osiguranika i ne postoji zakonska obveza niti prisila njegovog sklapanja, dok obvezno predstavlja osiguranje od određenih rizika propisano od strane pojedine države.

Što je polica osiguranja?

Polica osiguranja je isprava o ugovoru o osiguranju, koja sadrži sve najvažnije elemente zaključenog ugovora o osiguranju.

Što je bonus?

Bonus je određeni popust na premiju koji osiguranik stječe kroz određeno razdoblje osiguranja ukoliko nije imao štete. Obračunava se godišnje u postotku prilikom zaključenja ugovora o osiguranja tj. police AO.

Nakon prve godine osiguranja stječe se bonus od 10%, a za svaku sljedeću godinu po 5% ukoliko nije počinjena šteta. Maksimalan bonus po polici od automobilske odgovornosti iznosi 50%.

Što je malus?

Malus je doplatak na premiju osiguranja zbog nastalih šteta iz ugovora o osiguranju tj. police osiguranja u proteklom razdoblju, a koje se obračunava po premijskom sustavu XAO kod sljedeće obnove police osiguranja od automobilske odgovornosti.

Što je premija?

Novčani iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća osiguratelju na osnovu sklopljenog ugovora o osiguranju.

Što je osigurani rizik?

Element ugovora o osiguranju, pojam pod kojim se podrazumijeva budući i neizvjesni događaj, koji nastaje neovisno od volje osiguranika zbog koje može pretrpjeti materijalnu štetu.

Što je osigurani slučaj?

Osigurani slučaj je budući i neizvjesni događaj koji može prouzrokovati štetu, a obuhvaćen je rizicima koje osiguratelj pokriva svojom djelatnošću, a definiran je uvjetima za svaku vrstu osiguranja.

Primjerice, u slučajevima osiguranja imovine osigurani slučaj može biti poplava, požar, provalna krađa itd. Ukoliko imate policu osiguranja koja pokriva taj osigurani slučaj, osiguratelj je u obvezi pokriti nastale troškove, odnosno isplatiti štetu u skladu sa općim i dopunskim uvjetima osiguranja.

Što je osigurana suma?

Novčani iznos koji se isplaćuje osiguraniku ako nastupi osigurani slučaj. Predstavlja gornju granicu osnovne obveze osiguratelja.

Što je datum dospijeća?

Datum dospijeća je dan kada premija dospijeva na naplatu.

Što znači opći poček/karenca?

Opći poček ili karenca je vremenski period od početka ugovora o osiguranju do početka obveze osiguratelja. U tom periodu, ugovaratelj osiguranja ima obvezu plaćanja premije, ali ne postoji obveza osiguratelja ukoliko nastupi osigurani slučaj. Uvjeti osiguranja navode u kojim slučajevima se primjenjuje opći poček/karenca i koliko traje.

Što je šteta?

Prema zakonskoj definiciji, šteta predstavlja umanjenje nečije imovine (obična šteta), sprječavanje njezina povećanja (izmakla korist) i povreda prava osobnosti (neimovinska šteta).

Što je procjena štete?

To je utvrđivanje visine i obujma nastale štete nakon nastupanja osiguranog slučaja kao događaja koji obvezuje osiguratelja na isplatu štete.

Što je franšiza ili samopridržaj?

Franšiza ili samopridržaj predstavlja sudjelovanje osiguranika u šteti, a podrazumijeva iznos ili postotak predviđen ugovorom o osiguranju do kojega iznosa šteta nije nadoknadiva iz osiguranja, iako je šteta inače pokrivena osiguranjem. Iskazuje se u apsolutnom iznosu ili kao postotak iznosa osiguranja ili osigurane vrijednosti.

Što je Europsko izvješće?

To je obrazac izrađen od strane Europske komisije za osiguranje, čija je svrha olakšati razmjenu podataka u slučaju prometne nezgode s manjim oštećenjima i bez policijske intervencije. Navedeni obrazac sadrži sve podatke o vozačima, mjestu prometne nezgode, svjedocima i oštećenjima na vozilima te skicu nastanka same nezgode. Potpisuju ga oba vozača sudionika prometne nezgode i predaje se u osiguravajuće društvo strane koja je skrivila prometnu nezgodu radi potraživanja štete.

Što je nesretni slučaj, odnosno nezgoda?

To je svaki iznenadni i od volje osiguranika neovisni događaj koji ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušavanje zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć.

Što podrazumijeva nezgoda na AO polici?

Osiguranje od nezgode kao dopunsko osiguranje uz policu osiguranja od automobilske odgovornosti predstavlja osiguranje od nezgode za putnike uz osigurane svote po osobi za slučaj smrti ili trajnog invaliditeta.

Što je zelena karta?

Zelena karta je međunarodna karta osiguranja od automobilske odgovornosti koju izdaje Biro zelene karte u BiH kao dokaz o postojanju osiguranja od automobilske odgovornosti na području država članica Sustava zelene karte.