Obvezno osiguranje vozila, plovila i letjelica

Osiguranje odgovornosti za motorna vozila (Automobilska odgovornost)

Ovaj vid osiguranja je obvezno osiguranje vlasnika ili korisnika motornih vozila za odgovornost i štete pričinjene trećim osobama.

Prema zakonu vlasnici ili korisnici motornih vozila obvezni su sklopiti osiguranje od odgovornosti za štete prema trećim osobama pričinjene svojim motornim vozilom.

Koristeći motorno vozilo moguće je trećim osobama pričiniti više vrsta šteta kao što su:
- materijalne štete (oštećenje ili uništenje stvari),
- tjelesne ozljede,
- smrtne posljedice i
- narušenje zdravlja.

Sklapanjem police obveznog automobilskog osiguranja od odgovornosti kod Central osiguranja, u slučaju Vaše odgovornosti za štete učinjene trećim osobama isto Central osiguranje će umjesto Vas platiti obeštećenje tim osobama ukoliko postoji Vaša krivnja za nastanak istih.

Pored osnovnog rizika iz AO u Central osiguranju možete na polici zaključiti i dopunske rizike.

Osiguranje dopunskih rizika

Da bi Vaša vožnja bila sigurnija uz policu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti za osobno vozilo ugovorite, pojedinačno ili kombinirano, sljedeće pakete dopunskih osiguranja po posebno prihvatljivim cijenama:

- Nezgoda - osiguranje od nezgode za vozača i putnike uz osigurane svote po osobi za slučaj smrti ili slučaj trajnog invaliditeta,
- AO - Plus osiguranje od nezgode za vozača i putnika: dragovoljno osiguranje uz policu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti,
- Djelomično kasko osiguranje (KOMBINACIJE D).

AO Plus

Zakonom je propisano da u slučaju prometne nezgode vozač koji je kriv za prometnu nezgodu nema pravo na naknadu štete za tjelesnu ozljedu po polici AO.

Central osiguranje vodeći brigu o osiguranicima i u takvim slučajevima nudi mogućnost da budu osigurani.

Osiguranikom se smatra ovlašteni vozač motornog vozila koji je kriv za prometnu nezgodu, kao i osobe koje su sukladno pozitivnim zakonskim propisima ne smatraju trećim osobama, a pri tome nemaju osigurateljnu zaštitu iz osnova automobilske odgovornosti.

Prilikom zaključenja police AO ugovorite i policu AO Plus koja pokriva:

Za slučaj tjelesne ozljede:
Osiguranjem je obuhvaćena neimovinska (nematerijalna) šteta osiguraniku, nastala uslijed tjelesnih ozljeda zadobivenih u prometnoj nezgodi. Central osiguranje u ovom slučaju dužan isplatiti osiguraniku, koji je zadobio tjelesne povrede, odštetu za duševne boli zbog smanjenja životne aktivnosti i/ili za duševne boli zbog naruženosti.

Za slučaj smrti:
U slučaju da je osiguranik u prometnoj nezgodi koju je sam skrivio smrtno stradao ili ako uslijed zadobivenih tjelesnih ozljeda naknadno umre, srodnicima pripada pravo na isplatu naknade sahrane i uređenje groba osiguranika.

Djelomično kasko osiguranje

Kombinacija D - pokriva lom i oštećenje serijski ugrađenih stakala na motornom vozilu, a dodatno i stakla na svjetlima i zrcalima pri udaru sa divljači ili domaćim životinjama.

Osiguranje od civilne odgovornosti za plovila

Ovaj vid osiguranja primjenjuje se za obavezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika brodica na motorni pogon za štete nanesene trećim osobama.

Sklapanjem police obaveznog osiguranja vlasnika odnosno korisnika brodica na motorni pogon kod Central osiguranja u slučaju Vaše odgovornosti za štete učinjene trećim osobama Central osiguranje će nadoknaditi sve iznose iz odgovornosti sa posjedovanjem i korištenjem plovila za slučaj smrti, potpunog ili djelomičnog invaliditeta, privremene radne nesposobnosti i oštećenja zdravlja.

Osiguranje od civilne odgovornosti za zračne letjelice

Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika zračnih letjelica od odgovornosti za štete trećim licima je vid obveznog osiguranja. Ovaj vid osiguranja Central osiguranje pokriva materijalne i nematerijalne štete pričinjene trećim osobama.

Sklapanjem police obveznog osiguranja civilne odgovornosti za zračne letjelice kod Central osiguranja, u slučaju Vaše odgovornosti za štete učinjene trećim osobama, Central osiguranje će nadoknaditi sve iznose trećim osobama iz odgovornosti sa posjedovanjem i korištenjem zrakoplova za slučaj smrti, potpunog ili djelomičnog invaliditeta, privremene radne nesposobnosti, kao i za štetu nastalu na imovini trećih osoba.