VRH
Spojeni povjerenjem Webshop
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje Full medic
Što je dobrovoljno zdravstveno osiguranje?

Ova vrsta osiguranja ima brojne prednosti, a najvažnije je što sami birate obim i vrstu zdravstvenih usluga koje najviše odgovaraju Vašim potrebama. Dakle, sve je prilagođeno Vašim individualnim potrebama i mogućnostima.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje se odnosi na:
· bolničko i izvanbolničko liječenje.

Dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem za izvanbolničko liječenje pokriveni su troškovi medicinski neophodnog izvanbolničkog (ambulantnog i dnevnog bolničkog) liječenja zbog bolesti, nezgode kao i troškovi obavljenih preventivnih pregleda kod programa koji uključuju preventivne preglede.

Osiguravajuća zaštita po osnovu izvanbolničkog liječenja se odnosi na troškove liječenja po indikaciji liječnika i to:
· specijalističke liječničke preglede,
· dijagnostičke postupke (laboratorijska dijagnostika, radiologija, konstantne pretrage),
· operativne zahvate,
· psihoterapijske tretmane liječenja,
· fizioterapijske tretmane liječenja.

Osiguravajuća zaštita po osnovu pokrića troškova preventivnih pregleda odnosi se na pokriće troškova ovih pregleda, a koje klijenti imaju pravo obaviti u tijeku godine osiguranja.

Bolničko liječenje je liječenje u okviru medicinski potrebnog bolničkog boravka u zdravstvenim ustanovama ili odjelima zdravstvenih ustanova odobrenih od strane Ministarstva zdravstva ukoliko imaju stalni nadzor liječnika, ukoliko raspolažu dostatnim dijagnostičkim i terapeutskim mogućnostima, rade isključivo prema općeprihvaćenim pravilima medicinske znanosti i nisu usmjerene primjeni određenih metoda liječenja te koje vode povijest bolesti. Boravak se smatra bolničkim samo ukoliko vrsta liječenja zahtijeva boravak u bolnici od najmanje 24 sata. Bolničko liječenje se ne smatra medicinski potrebnim ukoliko je obrazloženo samo nemogućnošću ostvarenja kućne njege ili drugim osobnim uvjetima osiguranika.

Program dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za izvanbolničko i bolničko liječenje
Naknada iz osiguranja CENTRAL FULL MEDIC
Godišnji limit pokrića 10.000,00 KM
Participacija osiguranika u računu NE
Specijalistički ljekarski pregledi DA
Kontrolni specijalistički ljekarski pregledi DA
Dijagnostički postupci DA
Operativni zahvati DA
Medicinska pomagala DA
Fizioterapije DA
Psihoterapije DA
Pregled specijaliste medicine rada, UZV abdomena i bubrega, Pregled oftalmologa, Laboratorijski nalazi (KKS, sedimentacija, urin, glukoza, urea, kreatinin, kolesterol, trigliceridi, AST, ALT), RTG srca i pluća, Pregled psihologa, EKG nalaz sa očitanjem, Pregled interniste, UZV štitne žlijezde sa hormonima, Spirometrija, Audiometrija, Mamografija, Pregled specijaliste otorinolaringologa, Pregled specijaliste psihijatra, Za žene: Pregled specijaliste ginekologa sa PAPA testom, UZ dojki Za muškarce: PSA za muškarce starije od 40 godina, UZ prostate. DA

Pojedinačno Godišnja premija po osiguranoj osobi (KM)
Godišnji limit pokrića 10.000,00 KM
Starost CENTRAL FULL MEDIC
0 - 40 450,00
41 - 50 600,00
50 i više godina 750,00
Obiteljsko (KM)
Godišnja jedinstvena premija bez obzira na broj članova obitelji 999,00
Grupno (KM)
Godišnja premija po osiguranoj osobi 600,00
Ugovorne zdravstvene ustanove

· Poliklinika Vitalis
· Poliklinika Atrijum
· Poliklinika Muminović
· Zdravstvena ustanova Medicus
· Plava poliklinika
· Privatna zdravstvena ustanova Medicom
· Poliklinika Suncokret
· Poliklinika Kardia

Zašto odabrati Central osiguranje?

CENTRAL OSIGURANJE je prepoznalo potrebu tržišta i time razvilo novi proizvod dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koji postojeći način zdravstvene zaštite podiže na višu razinu brinući se o potrebama svojih potencijalnih klijenata. Iako novi na tržištu osiguranja, prepoznali smo potrebe postojećih klijenata kao i onih koji to žele postati i time odgovorili na iste.

Radi stalnog unapređenja usluga mi proširujemo i uvećavamo svoj portfelj. Naši poslovni ciljevi usmjereni su na prilagođavanje ponude zahtjevima naših potencijalnih osiguranika.

Zašto odabrati Full medic

Odabirom FULL MEDIC zdravstvenog programa osiguravamo Vam:
· visokokvalitetnu zdravstvenu njegu i brigu,
· individualan pristup pacijentu,
· pregled bez liste čekanja i gužvi u čekaonicama,
· dogovaranje termina po Vašoj želji,
· posebne pogodnosti za višegodišnje osiguranike.

FULL MEDIC dobrovoljno zdravstveno osiguranje se može ugovoriti:
· za svaku osobu bez obzira na starosnu dob,
· bez obavljanja liječničkog pregleda,
· kao individualno, grupno i obiteljsko.

Način plaćanja

Premija odnosno premijske rate mogu se plaćati godišnje, polugodišnje, kvartalno i mjesečno. Za plaćanje premije primjenjuju se sljedeći popusti:
· jednokratno, s popustom od 10% i
· polugodišnje, s popustom od 5%.

Individualno osiguranje
Premija individualnog osiguranja ovisi od pristupne starosti prema starosnim grupama. Prilikom obnove police osiguranja vrši se korekcija premije ukoliko osiguranik prijeđe u sljedeću starosnu grupu.

Grupno osiguranje
Premija za grupno osiguranje čini umnožak premije po jednoj osobi definiranoj našim Premijskim sustavom sa brojem članova grupe. Tako zaračunata premija osiguranja umanjuje se za odgovarajući popust, ovisno od broja osoba u grupi. Po polici osiguranja ostvaruju se popusti u ovisnosti od broja članova grupe:
· od 6 do 10 osoba - 5%,
· od 11 do 20 osoba - 10%,
· 21 osoba i više - 15%.

Obiteljsko osiguranje
Premija za obiteljsko osiguranje računa se kao jedinstvena bez obzira na broj članova obitelji.

Zašto poliklinika Vitalis?

Poliklinika Vitalis posjeduje najmoderniju vrhunsku dijagnostiku, surađuje s najvećim stručnjacima i zdravstvenim ustanovama na području regije te pruža vrhunsku zdravstvenu uslugu klijentima. U korak je s današnjom medicinom i svjetskim standardima. Također, ima tendenciju širenja u svim većim gradovima BiH.

Vođeni smo strategijom da klijent na jednom mjestu obavi sve zdravstvene usluge od dijagnostike (radiološke, laboratorijske, endoskopske), specijalističkih pregleda, do postavljanja dijagnoze, liječenja i boravka u dnevnoj bolnici.

Poliklinika Vitalis nudi i preventivne usluge sistematskih pregleda te izdavanja svih vrsta liječničkih uvjerenja.

Usluge koje spadaju u DZO (PDF)

Koliko se čeka na nalaze?

CENTRAL OSIGURANJE je prepoznalo kvalitetu u pružanju zdravstvenih usluga i potpisalo ugovor sa POLIKLINIKOM VITALIS preko koje će naši klijenti imati najmodernije dijagnostičke pretrage i preglede.

Poliklinika posjeduje moderni "point-of-care" dijagnostički laboratorij uz pomoć kojega možemo u jako kratkom vremenu dobiti nalaze iz krvi, briseva, urina itd. Jedna od velikih prednosti Poliklinike je izravna suradnja s kolegama na poznatim sveučilišnim bolnicama u Njemačkoj i Švicarskoj.

Nalazi budu gotovi isti dan ili najkasnije u roku od 48 sati.

Kardinala Stepinca bb MEPAS MALL (6. kat)
88 000 Mostar, BiH
tel: +387 36 314 031

Sjedište društva

Central osiguranje d.d.
Džemala Bijedića 39, 71 000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 408 900
fax: +387 33 408 901
e-mail: info@central-osiguranje.com

Ured za štete

Hrvatskih kraljeva 31, 88 320 Ljubuški, BiH
tel: +387 39 852 412
fax: +387 39 852 411
e-mail: stete@central-osiguranje.com

Back office Ljubuški

Hrvatskih kraljeva 31, 88 320 Ljubuški, BiH
tel: +387 39 852 421
e-mail: info@central-osiguranje.com